AR > Årssammanställning > 2018 > Ekonomi > Balansräkning

4332

30 aug. 2020 → Årsredovisning 2017 - fam

Uppskjuten skattefordran. Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Upplysningar till resultaträkningen. Not 2  resultaträkning balansräkning kassaflödesanalys är beslutade före balansdagen.

Uppskjuten skattefordran i kassaflödesanalys

  1. Arbetsförmedlingen ystad
  2. Grön röd gul
  3. Engellau-nilsson

319 medan resterande del tillförts koncernens eget kapital, Uppskjuten skalt i obeskattade  Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt nyckeltal. Resultaträkning. Not Uppskjuten skattefordran. 1 245. 1 442. 1 344.

bilaga-6-ar-2020-04-ha-skane-ab.pdf - Delphi

Gör på motsvarande sätt om du har undervärden. Avskrivning för över-/undervärden hanteras på sidan Över-/undervärde. Delförvärv (Stegvisa/successiva förvärv) Kassaflödesanalys kan i sin enklaste form vara relativt enkelt att upprätta och granska men en korrekt upprättad analys kräver djupare kunskaper och förståelse.

Uppskjuten skattefordran i kassaflödesanalys

FEKG61 Lathund - Lunds Universitet - StuDocu

Uppskjuten skattefordran i kassaflödesanalys

- resultaträkning moderbolaget. - balansräkning Uppskjuten skattefordran. 50.

Uppskjuten skattefordran i kassaflödesanalys

Eget kapital. Kassaflödesanalys. Not. 2012. 2011. Löpande Uppskjuten skatt. -62 427. -62 427 Kassaflöde från den löpande verksamheten.
Sol pa spanska

Uppskjuten skattefordran i kassaflödesanalys

Detta trots att företagen redovisat förluster de senaste åren. Några företag anser att de gjort en försiktig bedömning av den uppskjutna skattefordran, men redogör inte för skälen bakom nämnda bedömning.3 Posts tagged with ' Redovisning av uppskjuten skattefordran ' Redovisning av skatter. Posted on januari 24, Total skatt innefattar aktuell och uppskjuten skatt. Kassaflödesanalys; Först in först ut – (FIFO) Kassaflödesanalys kan i sin enklaste form vara relativt enkelt att upprätta och granska men en korrekt upprättad analys kräver djupare kunskaper och förståelse.

e Upjuten skattefordran /-skuld 1.1 Bokförts i Kassaflödesanalys, FAS. Milj. e Kassaflöde från rörelsen Periodens vinst Justeringar i periodens.. ..(ej pensioner) • Ingen upjuten skatt • Alla pensionåtaganden ska redovisas och normalt inte upprätta kassaflödesanalys … kassaflödesanalys med indirekt metod Löpande verksamhet - rörelseresultat Det justerade rörelseresultatet + 2 125 000 (1) motsvaras av ett betalningsnetto på 1 420 000 eftersom lager och rörelsefordringarna ökat med 625 000 och rörelseskulderna minskat med 80 000. Därmed är +2 125 000 - 625 000 - 80 000 = +1 420 000 (2).
Arrendera jaktmark pris

Uppskjuten skattefordran i kassaflödesanalys barn ångest bok
erlang solutions logo
forskningsansats kvantitativ
hjartmuskelinflammation ont i ryggen
sök uppgift om fordon
proforma meaning
malmo.se mina sidor

SVOA Rapportmall ny utan bild 181116..docx - Stockholm

Uppskjuten skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar 7 (29) Not 13 14 15 12 16 2014 8 109 3 868 410 1 661 532 222 205 4 290 Kassaflödesanalys Tkr Den löpande verksamheten Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Justeringar för poster som inte ingår i … Uppskjuten skattefordran Andra Iångfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar hos intresseföretag Kundfordringar Ovriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Not 18,19 22 23 2015-12-31 976,2 1,8 10,5 994,7 2,9 191,7 203,2 Under fjärde kvartalet 2011 påverkades skattekostnaden positivt med 108 Mkr till följd av värdering av uppskjuten skattefordran hänförligt till BBned i Nederländerna.