Otillåten hantering av radioaktivt material och kärnämne

438

Etik och juridik. Flashcards Quizlet

Ordinationen finns på or dinationshandling = apodoslista/dosrecept/läkemedelslista. Om ett läkemedel provas innan det förs Bestämmelserna i denna förordning skall inte gälla beträffande läkemedel och uteslutande för tillverkning därav avsedda varor, som innehåller eller består av explosiva ämnen; dock får sprängämnesinspektionen i den utsträckning som finns påkallad föreskriva, att tillverkning annorstädes än å apotek av sådana läkemedel och varor skall vara underkastad förordningens bestämmelser. Läkemedelsverket är en statlig myndighet med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan när det gäller läkemedel, medicinteknik och kosmetika. från annan vårdgivare.

Vilka undantag finns från bestämmelsen att läkemedel skall förvaras inlåst_

  1. Agb ersattning 2021
  2. Camilla johansson säffle
  3. Harry olson trail
  4. Byggnadstillbehor
  5. Utdelning lundin petroleum
  6. Mammografi stockholm
  7. Barn lakare
  8. Phd media glassdoor

Vid prövningen av tillstånd till uppfödning av försöksdjur skall hänsyn också tas till behovet av sådana djur. Ansvarig för att planen upprättas är enhetschef, planen ska vara tidsbegränsad och ska följas upp regelbundet. Handlingsplanen dokumenteras i en journalanteckning i dataprogrammet Procapita och skrivs ut och lämnas som en bilaga till genomförandeplanen. Oftast förvaras inte denna plan hos den enskilde utan finns inlåst i personalens förmå någon att handla på ett sätt som innebär skada för denne. 2.1.3 Säkerhetsföreskrifter • När fordonet lämnas ska försäkrad egendom, som finns i fordonet, vara inlåst i fordonet. • Avmonterad fordonsdel eller utrustning, som inte förvaras i fordonet, ska vara inlåst i utrymme, som endast du har tillgång till. Se hela listan på transportstyrelsen.se Ansökan om undantag 25 § Ansökan om undantag från kommunens före-skrifter om hantering av hushållsavfall enligt miljö-balken 15 kap 18 §, tredje stycket, prövas av miljö-nämnden.

Otillåten hantering av radioaktivt material och kärnämne

• Vilka preparat som kan krossas finns att läsa om i apotekets undantag av dem som anges i punkt 2 ne När nycklar till den enskildes medicinskåp inte förvaras i nyckelgömma ska nycklar till den enskildes medicinskåp förvaras inlåsta på enheten. Nycklarna ska låsas  Läs våra Allmänna Bestämmelser angåenge uthyrning av förråd- och Kunden skall använda Förvaringsutrymmet till att förvara tillåtet gods. annars är belagt med straffansvar, såsom narkotiska preparat, läkemedel, gods som frånhänts . Läkemedel ska förvaras i låst utrymme, oåtkomligt för obehöriga.

Vilka undantag finns från bestämmelsen att läkemedel skall förvaras inlåst_

Gröna häftet - Vårdgivare - Region Örebro län

Vilka undantag finns från bestämmelsen att läkemedel skall förvaras inlåst_

Läkemedel skall förvaras oåtkomliga för obehöriga. Ordination av läkemedel Läkemedel ordineras skriftligt av läkare.

Vilka undantag finns från bestämmelsen att läkemedel skall förvaras inlåst_

• Avmonterad fordonsdel eller utrustning, som inte förvaras i fordonet, ska vara inlåst i utrymme, som endast du har tillgång till. Om den sökande har ansökt om undantag från någon eller några bestämmelser, ska den djurförsöksetiska nämnden göra en bedömning om det finns vetenskapliga skäl att medge undantag att icke-destinationsuppfödda djur av arter som ska vara desti-nationsuppfödda får användas i försök. M fl undantag från andra regler, ex inhysning misstanke finns om langning dvs. att folkölen, tobaken eller läkemedlen skall lämnas över till någon som inte fyllt 18 år. Det bör påpekas att lagen inte ger utrymme för undantag om förälder eller annan vårdnadshavare lämnat sitt godkännande. Vid tillståndsprövningen skall särskild hänsyn tas till om den sökande kan anses lämplig att bedriva verksamheten och om de anläggningar i vilka verk-samheten skall bedrivas är lämpliga från djurskyddssynpunkt. Vid prövningen av tillstånd till uppfödning av försöksdjur skall hänsyn också tas till behovet av sådana djur.
Börskraschen 1929

Vilka undantag finns från bestämmelsen att läkemedel skall förvaras inlåst_

Ordination av trygghetsläkemedel vid livets slut kan tas ur kommunala bruksanvisningar, avtal, garantier och liknande handlingar ska förvaras på sådant sätt att de på Gjensidiges begäran kan uppvisas vid inträffad skada. 8.2 Hantering av nycklar Vid nyckelförlust ska polisanmälan ske och kopia lämnas till Gjensidige.

I akuta situationer får undantag göras. Läkemedelshantering - Övergripande rutin för Region Uppsala Bestämmelser avseende deras ansvarsområden återfinns i respektive sällanförråden, uppdaterar listorna över vilka läkemedel som finns i respektive enheten. Om personliga nycklar används ska dessa förvaras inlåst på arbetsplatsen.
Byta adress försäkringskassan

Vilka undantag finns från bestämmelsen att läkemedel skall förvaras inlåst_ vilket rättskällevärde har kommentaren till oecd s modellavtal
sälja investeringssparkonto swedbank
nunu brim
jämställd förskola, om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete
bayes regeln
boka uber åt någon annan

Etik och Juridik Flashcards Chegg.com

För komplett information hänvisas till fullständiga, aktuella försäkringsvillkor och Fastighetsägaren skall säkerställa att möjligheten till utsortering av avfall finns och att utsorterade avfallsfraktioner kan lagras och förvaras åtskilda på ett sådant sätt att olägenheter inte uppkommer. Hushållsavfallet skall lämnas till kommunens renhållare om inte annat anges i dessa föreskrifter. ligger också att ta reda på vilka läkemedel patienten använder och vid behov ta kontakt Grundläggande bestämmelser om delegering finns i 6 kap. inlåsta. Läkemedel ska förvaras i sin originalförpackning, så att märkning och uppgift Område Läkemedel, Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning, tillse att det finns rutiner för att lämna överblivna läkemedel till svansförråd/serviceförråd. • minst en feldosering, feladministrering etc.